Finančná kalkulačka

Finančná kalkulačka je určená pre výpočet výšky finančneho zábezpečenia alebo maximálnej výšky dohodnutých denných odberov alebo dodávok (OO).


MWh
Aspoň jedno z polí OO a Finančné zabezpečenie musí byť vyplnené!
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
€/MWh
Toto pole je povinné.
Aspoň jedno z polí OO a Finančné zabezpečenie musí byť vyplnené!
  • Pre výpočet hodnoty finančneho zábezpečenia vložte maximálnu výšku dohodnutých denných odberov alebo dodávok (OO).
  • Pre výpočet maximálnej výšky denných odberov, alebo dodávok (OO) vložte hodnotu predpokladaného finančného zábezpečenia.
  • Stlačte Enter alebo kliknite na tlačidlo Vypočítať.

OO = je vyššia hodnota zo sumy absolútnych hodnôt dohodnutých odberov elektriny a zo sumy absolútnych hodnôt dohodnutých dodávok elektriny v dennom diagrame subjektu zúčtovania nahlásených subjektom zúčtovania organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou,

Poje pomerná odchýlka subjektu zúčtovania platná na aktuálny mesiac stanovená v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou s presnosťou na tri desatinné miesta; u subjektov zúčtovania, ktorí uzatvárajú prvýkrát zmluvu o zúčtovaní odchýlky, a subjektov zúčtovania bez odberného miesta sa Po určuje v hodnote 0,5; minimálnou hodnotou Po je 0, 005,

Kg = je koeficient finančnej garancie pre danú hodnotiacu skupinu určený v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na základe dosiahnutej hodnoty parametra Hk v intervale 0,2 až 1,

Co = je cena odchýlky pre potreby finančnej zábezpeky, pozri Prevádzkový poriadok.

Bankové spojenie

Účet finančného zabezpečenia odchýlok

Číslo účtu: 2921122968/1100
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK40 1100 0000 0029 2112 2968