Zmluvy

Zmluva o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou
Subjekt zúčtovania, ktorý sa chce stať účastníkom krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, musí mať platnú a účinnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky a Zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou, ktorej predmetom je umožnenie prístupu a stanovenie podmienok účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.

Prílohy k zmluve o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou
Žiadateľ o zmluvu je povinný vyplniť požadované údaje v prílohe č. 1. K zmluve je tiež potrebné doložiť notársky overené dokumenty ako prílohy č. 3 a 4 - Osvedčenie o registrácii na spotrebnú daň z elektriny, vydané Colným úradom a kópia Mandátu pre SEPA inkaso (originál musí byť doručený osobitne).

Mandát pre SEPA inkaso
Vzor súhlasu na Busines-to-Busines SEPA inkaso, ktorý je potrebné zriadiť za účelom vysporiadania uzatvorených obchodov s elektrinou na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou v prospech bankového účtu OKTE, a.s.

Banková záruka - formulár (vzor)
V súvislosti s podpísaním Zmluvy o prístupe a podmienkach účasti  na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou má platobné záväzky Žiadateľa voči OKTE, a.s., zabezpečovať banková záruka. Banka preberá voči OKTE, a.s., neodvolateľnú záruku za záväzky účastníka trhu a zaväzuje sa po obdržaní prvej písomnej výzvy na zaplatenie bez námietok zaplatiť OKTE, a.s., akúkoľvek sumu alebo sumy nepresahujúce celkové maximum.

Žiadosť o vrátenie finančnej zábezpeky - formulár (vzor)

 

Pre uzatvorenie Zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou, prosím, kontaktujte:

info@okte.sk
+421 916 43 2633
+421 916 43 2655
+421 916 43 2637