Zber a správa údajov

Spoločnosť OKTE, a.s., vykonáva činnosti zberu, správy a sprístupňovania nameraných údajov na základe zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o energetike), zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (Zákon o regulácii v sieťových odvetviach), vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (Pravidlá trhu) a Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (Prevádzkový poriadok). Uvedená obchodná činnosť spoločnosti je regulovaná a podlieha cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia sústav a prevádzkovatelia priamych vedení sú povinní na základe uvedenej legislatívy pristupovať a vkladať údaje do informačného systému OKTE, a.s., a zodpovedajú za správnosť, včasné odovzdanie a úplnosť poskytnutých údajov. Údaje sú použité v procese zúčtovania odchýlok, sprístupňovania údajov a v procese centrálnej fakturácie za vybrané služby.

 

OKTE, a.s. vykonáva:

 • príjem validovaných nameraných údajov

OKTE, a.s. prijíma údaje pre jednotlivé odberné a odovzdávacie miesta od:

 • prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
 • prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav,
 • prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav,
 • prevádzkovateľov priamych vedení.

OKTE, a.s. prijíma údaje pre jednotlivé meracie body od:

 • výrobcov elektriny.
 • príjem ďalších údajov v súvislosti so spravovanými evidenciami
 • základné údaje o odberných a odovzdávacích miestach,
 • základné údaje o meracích bodoch,
 • údaje o prepojeniach sústav, sústav a výrobní a výrobní a priamych vedení,
 • informácie o zmene dodávateľa elektriny alebo bilančnej skupiny,
 • informácie o prerušení alebo obnove distribúcie/prenosu/dodávky elektriny,
 • triedy typových diagramov odberu elektriny, normalizované a prepočítané hodnoty typových diagramov odberu elektriny.
 • sprístupňovanie nameraných údajov

OKTE, a.s. sprístupňuje namerané údaje za jednotlivé odberné a odovzdávacie miesta, agregované údaje, bilancie a štatistiky:

 • subjektom zúčtovania,
 • dodávateľom elektriny,
 • Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,
 • Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.

Prístup k vybraným údajom majú oprávnení účastníci trhu s elektrinou. Účastník trhu si dokáže vytvoriť štatistiky v zvolenom čase, sledovať prírastok, resp. úbytok odberných/odovzdávacích miest patriacich do jeho bilančnej skupiny, merania v ¼-hodinách zvoleného obdobia. Orgány štátnej správy majú prístup k preddefinovaným zostavám potrebným pre výkon ich kompetencií v energetike a regulácii.