Záruky pôvodu

Spoločnosť OKTE, a.s., zabezpečuje evidenciu, prevody a organizovanie trhu so zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou na základe zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o energetike), zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o podpore OZE a VÚKV), zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (Zákon o regulácii v sieťových odvetviach), vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (Pravidlá trhu) a Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (Prevádzkový poriadok). Uvedená obchodná činnosť spoločnosti je regulovaná a podlieha cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Činnosťami spojenými s vydaním, uznaním, uplatnením a zrušením sa rozumie:

 • Vedenie elektronickej evidencie:
  •  vydaných záruk pôvodu,
  •  prevedených záruk pôvodu medzi držiteľmi účtu,
  •  uznaných záruk pôvodu z nečlenských štátov AIB,
  •  uplatnených záruk pôvodu dodávateľom elektriny,
  •  zrušených záruk pôvodu.
 • Vytvorenie a vedenie účtov výrobcov elektriny a dodávateľov elektriny pre účely výkonu činností spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu.
 • Organizovanie aukcií na záruky pôvodu v prípade, že ide o elektrinu, na ktorú výrobca uplatnil právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona o OZE a VÚKVET,

OKTE, a.s., túto činnosť zabezpečuje prostredníctvom informačného systému pre registráciu záruk pôvodu (IS ZPE).