O spoločnosti

Obchodné meno: OKTE, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
IČO: 45 687 862
IČ DPH: SK2023089728
Právna forma: Akciová spoločnosť
Zapísaná: v Obchodnom registri OS Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka číslo 5087/B

Spoločnosť OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) začala svoju činnosť 1. januára 2011. OKTE, a.s. je dcérska spoločnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ktorá je 100 % vlastníkom akcií. OKTE, a.s. je regulovaný subjekt, ktorý podlieha regulácií zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). OKTE, a.s. je držiteľom povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike.

Pri poskytovaní služieb pristupuje OKTE, a.s. ku všetkým účastníkom trhu s elektrinou na základe otvorených, transparentných a nediskriminačných podmienok. Náplň činnosti spoločnosti vyplýva z medzinárodných a národných legislatívnych dokumentov. OKTE, a.s. organizuje a vyhodnocuje organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou a zabezpečuje zúčtovanie odchýlok na území Slovenskej republiky, vykonáva činnosť správy a zberu nameraných dát a centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy, oznamovanie transakcií uzatvorených na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a plynom – REMIT, organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a v neposlednom rade vykonáva činnosti spojené s vydaním, prevodom, uznaním, uplatnením a zrušením záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruk pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a organizovanie trhu s vydanými zárukami pôvodu..

OKTE, a.s. aktívne spolupracuje pri výkone svojej činnosti s viacerými štátnymi inštitúciami (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a pod.), s prevádzkovateľom prenosovej sústavy (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.), s prevádzkovateľmi distribučných sústav a s ostatnými účastníkmi trhu. Od 22. novembra 2011 je členom medzinárodného združenia búrz a organizátorov trhov EUROPEX a v roli organizátora krátkodobého trhu komunikuje a kooperuje s ďalšími inštitúciami, napríklad so združením európskych prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E), s Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a inými.

OKTE, a.s. uplatňuje svoje skúsenosti taktiež v rôznych domácich a zahraničných pracovných skupinách a projektoch, v ktorých sa usiluje o presadzovanie záujmov Slovenska. Je aktívna najmä pri plnení úloh energetických búrz a organizátorov trhu v rámci Európskej únie, či pri riešení otázky vytvorenia jednotného európskeho trhu. V súlade s požiadavkami nariadenia Európskej komisie 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Nariadenie CACM), sa spoločnosť OKTE, a.s. vo funkcii nominovaného organizátora trhu s elektrinou (NEMO) aktívne podieľa a spolupracuje na činnostiach spojených s vývojom, implementáciou a prevádzkou jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov s elektrinou v rámci Európskej únie podľa nariadenia CACM.

 

Predstavenstvo

doc. Ing. Miloš Bikár, PhD.
predseda predstavenstva

Ing. Martin Švantner
člen predstavenstva

Ing. Michal Cabala, PhD.
člen predstavenstva


Dozorná rada

Ing. Milan Jarás, PhD.
predseda dozornej rady

Vladimír Škola, MBA
podpredseda dozornej rady

Ing. Róbert Pajdlhauser
člen dozornej rady

 

Organizačná schéma

 

Certifikáty ISO

Certifikát ISO/IEC 27001:2013
Certifikát ISO/IEC 27001:2013 pre systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS)

Certifikát ISO 9001:2015
Certifikát ISO 9001:2015 pre systém manažérstva kvality