EIC

Predstavenstvo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., svojím uznesením schválilo poverenie spoločnosti OKTE, a.s., činnosťou Lokálneho vydavateľa EIC identifikačných čísel (EIC kódov), centrálnou registráciou a evidenciou EIC kódov, ako aj stanovením postupu pri určovaní identifikačných čísiel, ktoré prideľujú a evidujú prevádzkovatelia sústav, prevádzkovatelia priamych vedení a výrobcovia elektriny v súlade so štandardom združenia ENTSO-E.
V súvislosti s týmto rozhodnutím Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ukončila vydávanie EIC kódov dňa 26.6.2013, tzn. žiadosti o pridelenie EIC kódu doručené do Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., v termíne po 26.6.2013 budú postúpené na vybavenie do OKTE, a.s.
Identifikácia pomocou kódu EIC bola vyvinutá združením ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators - združenie európskych prevádzkovateľov prenosových sústav) so sídlom v Bruseli, kde je zároveň centrálna databáza kódov. Kód EIC je určený špeciálne pre oblasť energetiky.
Identifikácia prostredníctvom kódov EIC je prvým krokom k implementácii štandardu výmeny dát na európskom trhu s elektrinou - tzv. ESS. Implementácia štandardu prináša zjednodušenie niektorých technických činností v oblasti spolupráce operátorov prenosových sústav a umožňuje flexibilné obchodovanie v európskom priestore so zaistením jednoznačnej identifikácie.

Postup pri žiadaní o pridelenie EIC kódu

 1. Stiahnite si, prosím, príslušnú žiadosť.
 2. Vyplnený formulár vrátane pečiatky a podpisu štatutárneho zástupcu zašlite na adresu:
  OKTE, a.s.
  Mgr. Milan Trávnik
  Mlynské nivy 48
  821 09 Bratislava 
 3. Zároveň pre urýchlenie celého procesu, prosím, zašlite formulár "Žiadosť o pridelenie EIC" v elektronickej podobe e-mailom na adresu eic@okte.sk.
 4. O pridelení identifikačného kódu EIC bude žiadateľ operatívne vyrozumený e-mailom adresovaným na kontaktnú osobu a následne poštou.

 

Metodika pre generovanie EIC kódov
408 kB, 6. mája 2014
Dokument obsahuje návrh pre systém prideľovania a evidencie EIC kódov a prefixov EIC kódov v IS OKTE.

Žiadosť o vydanie EIC pre účastníka trhu
56 kB, 27. júna 2013

Vydané medzinárodné EIC (prefix 24X)
31.8.2021

Nástroj pre generovanie kontrolného znaku pre EIC kódy
9,6 kB, 8. novembra 2013