Dokumentácia

Postup pri vypĺňaní dokumentácie a podmienky prístupu do Informačného systému OKTE, a.s.

 1. Vyplňte všetky údaje v zmluve a prílohách, nakoľko až na základe kompletných údajov je možné založiť používateľský účet do systému. Nezabudnite uviesť číslo kontaktného mobilného telefónu, na ktorý bude zasielaná inicializačná SMS (v súlade s Prevádzkovým poriadkom OKTE, a.s., v závislosti od inštalovaného výkonu). V dokumentácii je ďalej nevyhnutné uviesť:
  • EIC typu X, ak už bol pridelený OKTE, a.s., resp. SEPS, a.s., - úvodná strana zmluvy
  • EIC kód vo formáte "24Z...", ktoré sú pridelené od prevádzkovateľa distribučnej sústavy (dôležité pri prepájaní sústav) - príloha č. 2 k zmluve
  • číslo povolenia, resp. oznamovacej povinnosti ÚRSO v tvare napr. 0000/2013/E-PT (nie však číslo cenového rozhodnutia).
 2. Vyplňte Žiadosť o založenie/zmenu používateľského účtu do systému XMtrade®/ISOM podľa vzoru, ktorý je dostupný TU
 3. Prístup do IS OKTE a odovzdávanie dát sa realizuje prostredníctvom mena, hesla a komerčného certifikátu, resp. pre výrobcov v závislosti od inštalovaného výkonu zdroja sa prístup do systému alternatívne realizuje prostredníctvom mena, hesla a prípadne aj overovacej SMS; informácia je dostupná TU
 4. V prípade komerčného certifikátu je zoznam akceptovaných certifikačných autorít dostupný TU
  • Je nevyhnutné zaslať vygenerovanú verejnú časť komerčného certifikátu komprimovanú do ZIP (RAR) formátu do schránky certificate@okte.sk. V prípade, že certifikát nebude komprimovaný, nedôjde k jeho doručeniu z dôvodu odfiltrovania e-mailovým serverom. Postup pri generovaní je dostupný TU
 5. Kompletnú dokumentáciu zašlite na adresu:
  OKTE, a.s.
  Mlynské nivy 48
  821 09 Bratislava

Formuláre žiadostí

Prístup do informačného systému OKTE, a.s., - zmena pri prihlasovaní sa pomocou certifikátov

Dovoľujeme si vám oznámiť, že avizované rozhodnutie o použití bezpečnostných certifikátov, vychádzajúc zo zákona č. 309/2009 Z. z. ako i vyhlášky úradu č. 24/2013 Z. z., v systéme ISOM zo strany výrobcov elektriny bolo v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s. upravené nasledovne:

 1. Prístup do IS OKTE a odovzdávanie dát sa realizuje prostredníctvom mena, hesla a komerčného certifikátu, vystaveného niektorou z akceptovaných certifikačných autorít. Pre prístup do systému je možné použiť iba certifikáty, ktoré sú vystavené na účel autentifikácie používateľa.
 2. Výrobca elektriny, ktorý prevádzkuje malý zdroj na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW, pristupuje do IS OKTE a odovzdáva dáta na základe prístupu cez používateľské meno a heslo.
 3. Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 1 MW a výrobca elektriny zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 0,1 MW pristupuje do IS OKTE a odovzdáva dáta na základe prístupu cez používateľské meno, heslo a overovaciu SMS, doručenú systémom ISOM na zverejnený mobilný telefón výrobcu.
 4. Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 1 MW a výrobca elektriny zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 0,1 MW pristupuje do IS OKTE a odovzdáva dáta na základe prístupu cez používateľské meno, heslo a komerčný certifikát.
 5. Účastník trhu s elektrinou prostredníctvom žiadosti o založenie používateľského účtu do IS OKTE požiada OKTE, a.s. o založenie používateľských účtov. Žiadosť je dostupná na webovom sídle. OKTE, a.s. zriadi pre žiadateľa zabezpečený prístup do IS OKTE na základe zmluvy o poskytovaní údajov.

Výrobcovia vlastniaci certifikát, môžu pracovať s týmto certifikátom bez ohľadu na to, v ktorej skupine sú zaradení.

Technická špecifikácia externých rozhraní k informačnému systému XMtrade®/ISOM

 • Technická špecifikácia externých rozhraní systému  - (1. januára 2021)
 • Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetky potrebné technické informácie pre realizáciu automatizovanej výmeny dát medzi externým systémom a informačným systémom operátora meraní/centrálnej fakturácie XMtrade®/ISOM/ISCF. Dokument obsahuje špecifikáciu spôsobu komunikácie ako aj dátových štruktúr, ktoré sa využívajú pri výmene dát.
  Prílohy k technickej špecifikácii externých rozhraní systému:

 

Video tutoriály s návodom ako používať systém XMtrade®/ISOM

Výrobca

Prevádzkovateľ sústavy

Prezentácie zo seminárov