Cenník a fakturácia

Cenník za činnosti spojené so zárukami pôvodu z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla

Platný od 01.01.2020

Kategória Cena
Ročná fixná platba za vedenie účtu 120 €
Tarifa za vydanie záruky pôvodu 0,005 €/MWh
Tarifa za prevod záruky pôvodu 0,005 €/MWh

Ceny sú uvedené bez DPH.

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou – OKTE, a.s., vykonáva činnosti spojené s vydaním, prevodom, uznaním, uplatnením a zrušením záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruk pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou (ďalej tiež len „záruky pôvodu“) a organizovanie trhu so zárukami pôvodu podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o OZE“) a Prevádzkového poriadku OKTE, a.s., (ďalej len „PP OKTE“) schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) v platnom znení.

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je oprávnený jednostranne zmeniť platné ceny zverejnené na webovom sídle OKTE, a.s., pričom v prípade, že by sa takáto zmena dotkla Účastníka trhu, je povinný túto zmenu oznámiť Účastníkovi trhu prostredníctvom Oznamu uvedeného na webovom sídle OKTE, a.s., aspoň mesiac pred dňom účinnosti tejto zmeny.

OKTE, a.s., si vyhradzuje právo na zmenu cenníka.

 

Platba za vysúťažené záruky v aukcii

Faktúru za záruky pôvodu, na ktoré účastník aukcie získal nárok na základe výsledku aukcie so zárukami pôvodu. OKTE, a.s. vystaví zálohovú faktúru najneskôr do 15. kalendárneho dňa odo dňa vyhodnotenia aukcie. OKTE, a.s. sprístupní faktúru držiteľovi účtu v IS OKTE a súčasne ju odošle e-mailom na adresu držiteľa účtu uvedenú v Prílohe č. 1 Zmluvy ZPE. Splatnosť faktúry je 5 kalendárnych dní odo dňa jej sprístupnenia držiteľovi účtu v IS OKTE. Po uhradení zálohovej faktúry OKTE, a.s. vystaví vyúčtovaciu faktúru, sprístupní ju držiteľovi účtu v IS OKTE a súčasne ju odošle e-mailom na adresu držiteľa účtu uvedenú v Prílohe č.1 Zmluvy ZPE.