Bankové spojenie

Účet pre zloženie hotovosti pre finančnú zábezpeku
Číslo účtu: 2921122968/1100
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK40 1100 0000 0029 2112 2968

Účet pre vysporiadanie odchýlok
Číslo účtu: 2926122967/1100
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK11 1100 0000 0029 2612 2967

Účet pre ročný fixný poplatok, mesačnú tarifu a platbu za servisný zásah
Číslo účtu: 2922123014/1100
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK09 1100 0000 0029 2212 3014