Dokumentácia

Asociácia vydavateľských orgánov – záväzné dokumenty

Doménový protokol Slovenskej republiky
Schválený v Association of Issuing Bodies v roku 2021

Potvrdenie príjmu záruk pôvodu držiteľom účtu

 

Postup pre zriadenie prístupu do systému ZPE

O prístup do systému evidencie záruk pôvodu ZPE môžu požiadať iba výrobcovia alebo dodávatelia elektrickej energie. Pred začiatkom práce so zárukami pôvodu certifikovanými Asociáciou vydavateľov záruk (AIB) je potrebné podpísať s OKTE, a.s., Zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu a všeobecné obchodné podmienky.

Pred nakladaním s Non-AIB zárukami (najmä zárukami predtým vydávanými ÚRSO a zárukami z nečlenských krajín AIB) je potrebné podpísať s OKTE, a.s. Zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu pre záruky pôvodu z nečlenských štátov AIB. V prípade nového žiadateľa výrobca elektriny alebo dodávateľ elektriny podpíše návrh Zmluvy ZPE a odošle ho OKTE, a.s., a to najneskôr 30 pracovných dní pred predpokladaným dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

Vydanie záruky pôvodu, jej prevod, uplatnenie v systéme AIB a účasť v aukcii sú možné iba po založení účtu v IS OKTE. V prípade uznania a prevodu záruk pôvodu z nečlenských štátov AIB zakladá OKTE, a.s. osobitný účet.

Výrobca a dodávateľ elektriny je povinný pri prvom prístupe do systému pre záruky pôvodu verifikovať údaje zaevidované zo strany OKTE, resp. odovzdať OKTE, a.s. ďalšie údaje. Ak potvrdí správnosť údajov evidovaných v IS OKTE alebo odstránil nesúlad, OKTE, a.s. do 30 pracovných dní tieto údaje potvrdí a pridelí registrovanému zariadeniu na výrobu elektriny jedinečný identifikátor.

Výrobca elektriny je povinný vykonať preregistráciu  zariadenia na výrobu elektriny každých 5 rokov.