FAQ

Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou a vykonávací predpis Európskej komisie č. 1348/2014, ktoré ukladajú účastníkom veľkoobchodného trhu povinnosť poskytovať Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) informácie o kontraktoch na veľkoobchodných trhoch s energiou vrátane pokynov na obchodovanie.

Toto nariadenie a vykonávací predpis sa ďalej odvoláva na Nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn.

Kontraktmi podľa REMIT sú transakcie uzatvorené na organizovaných obchodných miestach a bilaterálne kontrakty na fyzickú dodávku elektriny alebo zemného plynu a ich derivátov, poskytnutie prenosových alebo prepravných kapacít a dodávku podporných alebo vyrovnávacích služieb.

Cieľom REMIT je zaistiť, aby spotrebitelia energií a ostatní účastníci trhu mohli mať dôveru v integritu trhov s elektrinou a zemným plynom, aby ceny stanovené na veľkoobchodných trhoch s energiou odrážali spravodlivé a konkurenčné vzájomné pôsobenie medzi ponukou a dopytom a aby nebolo možné dosahovať zisky zneužívaním trhu.

Zvýšenie integrity a transparentnosti veľkoobchodných trhov s energiou podporí otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž na veľkoobchodných trhoch s energiou, ktorá bude prínosom pre konečných spotrebiteľov energie.

Nariadenie REMIT reguluje tri základné oblasti:

 • zákaz zneužívania, resp. povinnosť zverejňovania dôverných informácií,
 • zákaz manipulácie s trhom,
 • zber a monitorovanie údajov o fungovaní veľkoobchodných trhov s energiou.

Nariadenie REMIT je implementované v niekoľkých fázach. Od decembra 2011 platia najmä prísne podmienky spôsobu obchodovania účastníkov trhu na veľkoobchodných trhoch. Tie sa vzťahujú k zákazu zneužívania, resp. povinnosti zverejňovania dôverných informácií a k zákazu manipulácie s trhom. Zároveň bolo formálne začaté centrálne monitorovanie správania sa účastníkov trhu na veľkoobchodných trhoch s energiou.

Ďalšia fáza implementácie sa odvíja od prijatia Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 1348/2014 ("Vykonávacieho nariadenia REMIT"), ktoré stanoví pravidlá pre oznamovanie údajov nutných pre kontinuálne sledovanie veľkoobchodného trhu, a taktiež stanoví v tejto oblasti konkrétne povinnosti jednotlivým účastníkom trhu. Vykonávacie nariadenie REMIT bolo prijaté a začalo platiť v decembri 2014.

REMIT má formu nariadenia EÚ, je preto priamo účinný a nemusí byť dodatočne implementovaný do národnej legislatívy. Oblasť sankcií a pokút je však ponechaná na národnej úprave a je ustanovená v § 36 Zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Za porušenie povinnosti v rámci REMIT uloží Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pokutu vo výške od 500 do 10 000 000 EUR.

Účastníkom veľkoobchodného trhu s energiou je každý subjekt, ktorý vykonáva transakcie na jednom alebo viacerých veľkoobchodných trhoch s energiou. Podľa článku 3 Vykonávacieho nariadenia REMIT platí oznamovacia povinnosť pre všetkých účastníkov veľkoobchodného trhu s energiou, ktorí uzatvárajú kontrakty súvisiace s nasledujúcimi typmi veľkoobchodných energetických produktov:

 • zmluvy na dodávku elektriny alebo zemného plynu s miestom dodávky v EÚ,
 • zmluvy na dodávku elektriny alebo zemného plynu jednej spotrebnej jednotke s technickou kapacitou spotreby 600 GWh/ročne alebo viac,
 • derivátové zmluvy týkajúce sa elektriny alebo zemného plynu vyrobených, obchodovaných alebo dodávaných v EÚ,
 • zmluvy týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy zemného plynu v EÚ,
 • derivátové zmluvy týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy zemného plynu v EÚ.

Oznamovacia povinnosť platí pre obe strany transakcie.

Sú to hlavne:

 • prevádzkovatelia prenosových sústav a prepravných sietí,
 • obchodníci s elektrinou a zemným plynom,
 • výrobcovia elektriny, ktorí uzatvorili zmluvu na fyzickú dodávku elektriny vyrobenej jednou výrobnou jednotkou s kapacitou vyššou než 10 MW alebo výrobnými jednotkami s kombinovanou kapacitou vyššou než 10 MW,
 • producenti zemného plynu, ktorí uzatvorili zmluvu na fyzickú dodávku zemného plynu vyrobeného jedným výrobným zariadením zemného plynu s výrobnou kapacitou vyššou než 20 MW,
 • odberatelia, ktorí uzatvorili zmluvu na dodávku elektriny alebo zemného plynu jednej spotrebnej jednotke s ročnou technickou kapacitou spotreby 600 GWh a vyššou.

Podľa článku 4 Vykonávacieho nariadenia REMIT nie je potrebné pravidelne oznamovať nižšie uvedené kontrakty:

 • vnútroskupinové zmluvy,
 • zmluvy na fyzickú dodávku elektriny vyrobenej jednou výrobnou jednotkou s kapacitou maximálne 10 MW alebo výrobnými jednotkami s kombinovanou kapacitou maximálne 10 MW,
 • zmluvy na fyzickú dodávku zemného plynu vyrobeného jedným výrobným zariadením zemného plynu s výrobnou kapacitou maximálne 20 MW,
 • zmluvy na podporné služby v elektroenergetike a vyrovnávacie služby v plynárenstve.

Účastníci trhu musia na vyžiadanie ACER poskytnúť informácie o týchto kontraktoch v požadovanom formáte.

CEREMP (Centralised European Register of Energy Market Participants) je Centralizovaný európsky register účastníkov trhu s energiou. Dotknutí účastníci trhu definovaní podľa REMIT majú povinnosť sa do tejto databázy registrovať u národného regulačného orgánu.

Inštrukcie k registrácii účastníkov trhu do databázy ACER nájdete na stránkach ÚRSO: http://www.urso.gov.sk/?q=REMIT/Registr%C3%A1cia%20%C3%BA%C4%8Dastn%C3%ADkov%20trhu

Do registra CEREMP sa podľa REMIT musia registrovať všetci účastníci veľkoobchodného trhu s energiou. Výnimku podľa článku 4 Vykonávacieho nariadenia REMIT tvoria účastníci trhu, ktorí vstupujú iba do transakcií zahŕňajúcich:

 • zmluvy na fyzickú dodávku elektriny vyrobenej jednou výrobnou jednotkou s kapacitou maximálne 10 MW alebo výrobnými jednotkami s kombinovanou kapacitou maximálne 10 MW,
 • zmluvy na fyzickú dodávku zemného plynu vyrobeného jedným výrobným zariadením zemného plynu s výrobnou kapacitou maximálne 20 MW.

Podľa článku 12 Vykonávacieho nariadenia REMIT sú účastníci trhu povinní oznamovať:

 • transakcie realizované na organizovaných obchodných miestach vrátane pokynov na obchodovanie od 7. októbra 2015,
 • transakcie realizované mimo organizovaných obchodných miest (bilaterálne OTC kontrakty) od 7. apríla 2016.

Kontrakty, ktoré boli uzavreté pred dátumom začiatku platnosti oznamovacej povinnosti (7. októbra 2015 a 7. apríla 2016) a u ktorých oznamovacia povinnosť k tomuto dátumu naďalej trvá, je potrebné ACER oznámiť do 90 dní po začatí platnosti oznamovacej povinnosti pre tieto kontrakty.

Povinne oznamované kontrakty sa v rámci REMIT delia na štandardné a neštandardné kontrakty.

Štandardné kontrakty sú všetky zmluvy týkajúce sa veľkoobchodných energetických produktov, ktoré je možné obchodovať na organizovaných obchodných miestach bez ohľadu na to, akým spôsobom sú v skutočnosti zobchodované. Konkrétne ide o pokyny na obchodovanie veľkoobchodných produktov, o transakcie uskutočnené cez organizované obchodné miesta, akým je aj platforma ISOT prevádzkovaná OKTE, a.s., a o všetky bilaterálne kontrakty týkajúce sa niektorého zo štandardných kontraktov zverejnených na webe ACER v zozname štandardných kontraktov.

Neštandardné kontrakty sú všetky zmluvy týkajúce sa veľkoobchodných kontraktov, ktoré nie sú štandardnými kontraktmi. Neštandardné kontrakty môžu byť zmluvy s definovaným množstvom a cenou, rámcové kontrakty aj plnenia (exekúcie) rámcových kontraktov.

Štandardné kontrakty musia byť oznámené ACER nasledujúci deň po zadaní pokynu na obchodovanie alebo uzatvorení, zmene alebo stornovaní transakcie.

Neštandardné kontrakty musia byť oznámené najneskôr do 1 mesiaca po uzatvorení, zmene alebo stornovaní transakcie.

Kontrakty, ktoré boli uzavreté pred dátumami začiatku platnosti oznamovacích povinností (7. október 2015 pre kontrakty uzatvorené na organizovaných trhoch, 7. apríl 2016 pre kontrakty uzatvorené mimo organizovaných trhov) a sú stále v platnosti, je potrebné ACER oznámiť do 90 dní od začiatku povinného reportingu.

Termínom pre backloading teda je 5. január 2016 pre kontrakty obchodované na organizovaných obchodných miestach, resp. 6. júl 2016 pre kontrakty obchodované mimo organizovaných trhov.

Informácie o životnom cykle kontraktu rozlišujú stav reportovaného kontraktu, teda či sa jedná o novo reportovaný kontrakt, zmenu alebo opravu chyby v už odreportovanom kontrakte alebo reportovanie zrušenia kontraktu.

Spôsob reportovania životného cyklu kontraktu je detailne opísaný v brožúre OKTE pre reportovanie bilaterálnych transakcií, ktorá je pre klientov RRM OKTE, a.s., dostupná v systéme XMtrade®/RRM.

Pre účely fakturácie sa za transakciu považuje aj každá odreportovaná zmena životného cyklu kontraktu.

Áno, podľa článku 5 Vykonávacieho nariadenia REMIT je potrebné oznamovať aj pokyny na obchodovanie realizované na organizovanom trhu. Špecifikum aukčných trhov, medzi ktoré patrí aj denný trh OKTE, a.s., upravuje článok 7 odsek 2 tohto nariadenia, v zmysle ktorého majú byť oznamované len uzatvorené kontrakty a finálne objednávky.

Rola OKTE, a.s., ako Registrovaného reportovacieho mechanizmu (RRM)

Rola OKTE, a.s., ako Registrovaného reportovacieho mechanizmu (RRM)

Nie, avšak organizované trhové miesto musí podľa článku č. 6 Vykonávacieho nariadenia REMIT na žiadosť účastníka trhu ponúknuť službu o oznamovaní údajov ACER. Túto povinnosť však môže delegovať na iný vybraný RRM subjekt.

OKTE, a.s., musí splniť viacero náročných technických, bezpečnostných a organizačných požiadaviek v oblastiach kvality dát, prevádzky, riadenia, administratívy a komunikácie. Splnenie požiadaviek je certifikované ACER v rámci procesu registrácie a potvrdené testovaním komunikácie s Informačným systémom ACER.

OKTE, a.s., úspešne dokončila registráciu ako RRM v ACER dňa 20. augusta 2015.

OKTE, a.s., je registrovaná ACER pre oznamovanie transakcií uskutočnených na svojom organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou (platforma ISOT), ako aj poskytovanie služby vykazovania zadaných pokynov na obchodovanie a zrealizovaných transakcií umiestnených na inom organizovanom trhovom mieste (OOMP), bilaterálnych - OTC obchodov a transakcií relevantných pre prevádzkovateľov prenosových sústav a prepravných sietí.

Registrácia je platná na dobu neurčitú. Každé dva roky je zo strany ACER vyžadovaný audit súladu s technickými požiadavkami na funkciu RRM.

Úplný zoznam všetkých RRM nájdete tu: https://www.acer-remit.eu/portal/list-of-rrm

Účastník trhu môže využívať služby viacerých RRM. Zmluva o poskytovaní dát by mala obsahovať údaje o trvaní zmluvy a možnostiach jej ukončenia.

Účastník trhu pôsobiaci na organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou, ktorý chce oznamovať pokyny na obchodovanie a transakcie uzatvorené na ISOT prostredníctvom OKTE, a.s., ako RRM, musí mať uzatvorené:

 • Dodatok k Zmluve o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
 • Zmluvu o vykazovaní transakcií uskutočnených na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.

Nie. Účastník trhu, ktorý chce oznamovať transakcie realizované mimo platformy ISOT, musí v zmysle Prevádzkového poriadku OKTE, a.s., uzatvoriť s OKTE, a.s., iba Zmluvu o poskytovaní údajov pre výkon oznamovania údajov podľa nariadenia REMIT a vykonávacieho nariadenia REMIT (ďalej len "Zmluva REMIT").

Poplatok za túto službu je zahrnutý v poplatkoch za činnosti organizovania a vyhodnocovania krátkodobého trhu s elektrinou regulovaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Táto služba je spoplatnená na komerčnej báze. Cenník je prílohou služby REMIT a zároveň je zverejnený TU. Fakturácia bude prebiehať na mesačnej báze.

Pre účely fakturácie sa považuje za transakciu nielen nový kontrakt, ale aj každá odreportovaná zmena životného cyklu kontraktu (chyba v kontrakte, zmena kontraktu, zrušenie kontraktu).

Poplatok za služby RRM za uzatvorené kontrakty a finálne objednávky realizované prostredníctvom platformy ISOT je súčasťou ceny za organizovanie krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ktorá je upravovaná cenovým rozhodnutím vydaným Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
Cena za oznamovanie neštandardných kontraktov (najmä bilaterálnych - OTC transakcií) je zverejnená v cenníku.

Pre subjekty reportujúce viac ako 500 transakcií mesačne je možná dohoda na individuálnej sadzbe. Bližšie informácie získate v cenníku alebo na e-mailovej adrese: remit@okte.sk

OKTE, a.s., umožňuje účastníkovi trhu obchodujúcemu na platforme ISOT export dát o pokynoch na obchodovanie a transakciách realizovaných na ISOT vo formáte vyžadovanom ACER. Tento môže export dát a ich následné odoslanie ACER realizovať prostredníctvom iného RRM.

Podmienkou je podpísanie Dodatku k Zmluve o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou. Prístup k dátam bude realizovaný na základe žiadosti účastníka trhu obchodujúceho na platforme ISOT pripojenej k zaslanému dodatku a po následnom zriadení používateľského účtu do systému RRM OKTE, a.s.

ACER transakčné údaje zbiera, analyzuje a vyhodnocuje. Po prvotnom zhodnotení oznámi dôvodnú domnienku o správaní, ktoré by mohlo zakladať manipuláciu príslušným národným regulačným úradom.

OKTE, a.s., si je vedomé, že funkcia RRM znamená nepretržité dodržiavanie prísnych technických, organizačných a bezpečnostných požiadaviek zo strany ACER. OKTE, a.s., preto pravidelne preveruje účinnosť a efektívnosť svojich procesov.

OKTE, a.s., tiež pravidelne hodnotí kľúčové postupy a štandardy a aktualizuje strategické dokumenty, napr. analýza rizík, plán zachovania prevádzky. OKTE, a.s., plánuje realizovať audity zhody s požiadavkami ACER. 

Technické otázky

Technické otázky

Technická špecifikácia externých rozhraní je dostupná na webovom sídle OKTE, a.s. Používateľská príručka a Brožúra pre reportovanie bilaterálnych transakcií sú dostupné v systéme XMtrade®/RRM.

Unikátny identifikátor pokynov na obchodovanie a transakcií je jednoznačné označenie transakcie dohodnuté medzi protistranami v súlade s požiadavkami ACER podľa REMIT.

Pre účastníka trhu obchodujúceho na platforme ISOT OKTE, a.s., sa UTI generuje automaticky.

Pre identifikáciu neštandardných kontraktov a štandardných kontraktov uzatvorených mimo organizovaných trhov (najmä bilaterálnych - OTC transakcií) vyvinul ACER algoritmus, ktorý umožňuje účastníkom trhu generovať rovnaké UTI bilaterálneho obchodu bez potreby vzájomnej komunikácie medzi týmito dvomi účastníkmi trhu.

UTI sa generuje pomocou nástroja vo formáte MS Excel, ktorý publikoval ACER na svojich stránkach. Generátor je voľne prístupný na https://www.acer-remit.eu/portal/document-download?documentId=2613.

Pred začiatkom oznamovania transakcií uskutočnených na platforme ISOT je potrebné podpísať s OKTE, a.s., dodatok k Zmluve o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou. Oznamovanie je automatické, nie je preto potrebná žiadna súčinnosť zo strany účastníka trhu.

Pred oznamovaním neštandardných kontraktov (najmä bilaterálnych - OTC transakcií) je potrebné podpísať s OKTE, a.s., Zmluvu REMIT. Oznamovanie transakcií realizovaných mimo platformy ISOT prebehne najneskôr nasledujúci pracovný deň po nahratí dát do systému OKTE, a.s., účastníkom trhu.

Áno, prostredníctvom RRM systému OKTE, a.s., je možné zároveň reportovať za obe strany transakcie jedným účastníkom, prevzatie reportingu za protistranu je potrebné nahlásiť OKTE, a.s., zaslaním tohto formulára na remit@okte.sk. V tomto prípade sú ale naďalej obidve strany povinné označiť RRM OKTE, a.s., v 5. časti formulára CEREMP (registračný systém národného regulačného úradu, ktorý vydal ACER kód), a to aj keď druhá strana nemá s OKTE, a.s., reportovaciu zmluvu.

Pre účely fakturácie sa reporting dát za obe strany transakcie považuje za reporting dvoch transakcií.

Podľa REMIT sú prevádzkovatelia prenosovej sústavy a prepravnej siete povinní reportovať základné dáta vrátane finálnych cezhraničných nominácií pre elektrinu a denných nominácií, finálnych renominácií a alokovaného množstva plynu v prípade plynu.
Povinnosť reportovať kontrakty súvisiace s prenosom elektriny a prepravou plynu platí pre obe strany obchodu.

Účastníci trhu reportujúci transakcie prostredníctvom RRM OKTE, a.s., majú k dispozícii:

 • manuálne nahratie údajov prostredníctvom online formulára,
 • manuálne nahratie XML súboru vo formáte špecifikovanom ACER na portáli RRM OKTE, a.s.,
 • automatický prenos dát zo systémov účastníka trhu pri realizácii technického riešenia na mieru.

Nie, OKTE, a.s., kontroluje iba formálnu správnosť reportovaných dát na základe špecifických formátových požiadaviek ACER. Účastník trhu je zodpovedný za správny formát nahlasovaných alebo prenášaných údajov, ich správnosť, úplnosť, presnosť a včasné predloženie.

OKTE, a.s., vykonáva formálnu kontrolu reportovaných dát voči schémam definovaným agentúrou ACER. Konkrétne sa kontroluje

 • vyplnenie všetkých povinných polí,
 • konzistentnosť numerických polí,
 • vyplnenie nenumerických polí s ohľadom na ich očakávané hodnoty.

Ak bude chyba odhalená pri formálnej kontrole RRM systémom OKTE, a.s., bude vrátená účastníkovi trhu na opravenie. Ak bude chyba odhalená zo strany ACER, bude prenos transakcie zamietnutý. Vecné, resp. obsahové typy chýb však nemusia byť týmito kontrolami odhalené.

Účastník trhu má pri identifikovaní chyby povinnosť odreportovať opravu príslušnej transakcie.

Prenos dát je zabezpečený šifrovaním, a to tak ako v prípade prenosu zo strany OKTE, a.s., voči ACER, tak aj v prípade účastníka trhu voči OKTE, a.s.

Pred vytvorením a odoslaním transakčnej správy do informačného systému ACER (ARIS) sú údaje uložené v samostatnej databáze oddelenej od obchodných údajov OKTE, a.s.

Oznamovanie údajov za účastníkov trhu obchodujúcich na platforme ISOT nevyžaduje autentifikáciu pri príjme dát, nakoľko tieto dáta budú spracované v rámci Informačného systému OKTE, a.s. Pre komunikáciu s týmito účastníkmi OKTE, a.s., použije webový portál s prihlásením prostredníctvom mena, hesla a digitálneho certifikátu, ktorý musí byť vydaný certifikačnou autoritou akceptovanou OKTE, a.s. Zoznam akceptovaných certifikačných autorít sa nachádza TU.

Pri oznamovaní neštandardných kontraktov (najmä bilaterálnych - OTC transakcií) RRM OKTE, a.s. navyše vyžaduje autentifikáciu prostredníctvom https protokolu a certifikátu webového servera. V prípade, ak sú dáta do RRM OKTE, a.s., zasielané inou stranou ako je účastník trhu, je vyžadované splnomocnenie.

OKTE, a.s., odošle prijaté údaje do informačného systému ACER najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí údajov od účastníka trhu do informačného systému RRM OKTE, a.s. Stav odoslania kontraktu a jeho spracovania v systéme ACER sa poznačí k záznamu reportu. Po spracovaní potvrdení z ACER sa k záznamu doplnia aj XML súbory potvrdení.

Všetci účastníci trhu môžu pristupovať k zaslaným správam a potvrdeniam prostredníctvom webového portálu, kde je zobrazený prehľad transakcií so stavom spracovania každej transakcie. V prípade neúspešného odoslania (zamietnutia) dát bude účastník trhu notifikovaný zo strany OKTE, a.s.

Pre štandardné kontrakty a neštandardné kontrakty (najmä bilaterálne - OTC transakcie) je dostupná komunikácia prostredníctvom webových služieb.

Operátor RRM je k dispozícii pre komunikáciu prevádzkových udalostí na kontaktnej adrese: remit@okte.sk.

Dáta sa mesačne zálohujú a sú archivované po dobu 5 rokov.