Legislatíva

Slovenská legislatíva

Zákon o energetike
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Zákon o podpore OZE a VÚKV
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pravidlá trhu
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov

Vyhláška o cenovej regulácii
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Odkazy na ostatné právne predpisy sa nachádzajú v jednotlivých sekciách pod záložkami "Legislatíva".

 

Dokumenty ÚRSO

Rozhodnutie ÚRSO č. 0087/2022/E
Rozhodnutie o určení ceny za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia, ktorým sa zároveň mení rozhodnutie č. 0004/2018/E zo dňa 23. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0076/2020/E zo dňa 04. 12. 2019

Rozhodnutie ÚRSO č. 0104/2022/E
Rozhodnutie o tarifách za poskytovanie systémových služieb a prevádzkovanie systému v elektroenergetike na obdobie od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia (do 31. decembra 2022), ktorým sa mení rozhodnutie č. 0194/2018/E zo dňa 21. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0275/2018/E zo dňa 28. 08. 2018, rozhodnutia č. 0251/2019/E zo dňa 20. 12. 2018, rozhodnutia č. 0252/2020/E zo dňa 20. 12. 2019, rozhodnutia č. 0113/2021/E zo dňa 30. 12. 2020 a rozhodnutia č. 0312/2021/E zo dňa 15. 11. 2021

Staršie dokumenty ÚRSO nájdete na stránke Legislatíva - Archív.

 

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 08.06.2022)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 01.01.2022)

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 20.12.2021)

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 16.11.2021)

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 1.11.2021)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 17.06.2021)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 01.04.2021)

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 1.11.2020)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 01.09.2020)

Staršie prevádzkové poriadky nájdete na stránke Legislatíva - Archív.

 

Prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov EÚ

Rozhodnutie ÚRSO č. 0019/2018/E-EU
Rozhodnutie ÚRSO o schválení prevádzkového poriadku o podmienkach pre subjekty zúčtovania organizátora krátkodobého trhu s elektrinou podľa článku 18 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2018/E-EU
Rozhodnutie ÚRSO k záložnej metodiky v súlade s článkom 36 ods. 3 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2018/E-EU
Rozhodnutie ÚRSO k produktom, ktoré môžu byť zohľadnené zo strany NEMO v procese jednotného vnútrodenného trhu s elektrinou v súlade s čl. 53 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2018/E-EU
Rozhodnutie ÚRSO k produktom, ktoré môžu byť zohľadnené zo strany NEMO v procese jednotného denného trhu s elektrinou v súlade s čl. 40 z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2017/E-EU
Rozhodnutie ÚRSO k MCO plánu z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

 

Európska legislatíva

Smernica o podpore OZE
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)

Smernica o vnútornom trhu s elektrinou
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (prepracované znenie)

Nariadenie o vnútornom trhu s elektrinou
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie)

Nariadenie o zriadení ACER
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/942 z 5. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)