FAQ

Všeobecné otázky

Všeobecné otázky

Prístup do IS OKTE je podmienený uzatvorením Zmluvy o poskytovaní údajov so spoločnosťou OKTE, a.s. Účastník trhu alebo iná osoba s väzbou na trh s elektrinou následne prostredníctvom Žiadosti o založenie používateľského účtu do IS OKTE požiada o založenie používateľských účtov.

Bezpečnosť prístupu do IS OKTE je zabezpečená pre jednotlivé skupiny užívateľov nasledovne:

 1. Výrobcovia elektriny s malým zdrojom pre výrobu elektriny do 10 kW používajú pre prístup do systému ISOM meno a heslo.
 2. Výrobcovia elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 1 MW a výrobcovia elektriny zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 0,1 MW používajú pre prístup do systému ISOM používateľské meno, heslo a overovaciu SMS.
 3. Výrobcovia elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 1 MW, výrobcovia elektriny zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 0,1 MW a ostatní používatelia používajú pre prístup do systému ISOM používateľské meno, heslo a komerčný certifikát vystavený niektorou z akceptovaných certifikačných autorít.

Užívatelia vlastniaci certifikát môžu pracovať s týmto certifikátom bez ohľadu na to, v ktorej skupine sú zaradení.

V prípade, že máte vydané povolenie na distribúciu elektriny, výrobu elektriny aj dodávku elektriny súčasne a tiež ste subjektom zúčtovania, a to ako jedna právnická alebo fyzická osoba, postačí Vám jeden prístup ako účastníkovi trhu.

V súlade so zákonom o energetike podnikať v energetike možno len na základe a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti. Povolenie sa vyžaduje na výrobu, distribúciu aj dodávku elektriny. Povolenie možno vydať na jednu alebo na viac činností. Povolenie sa nevyžaduje na výrobu a dodávku elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane. Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti.

OKTE od 1.1.2014 vykonáva:

 • správu a zber nameraných dát na základe § 37, ods. 4, písm. c), bod 1. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
 • centrálnu fakturáciu na základe § 37, ods. 4, písm. c), bod 2. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

OKTE je povinný:

 • viesť evidenciu správy a zberu nameraných dát na základe § 37, ods. 6, písm. j) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
 • vykonávať centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania na základe § 37, ods. 6, písm. k) zákona o energetike
 • sprístupniť namerané údaje dotknutým účastníkom trhu s elektrinou na základe § 37, ods. 6, písm. l) zákona o energetike

Pre výkon vyššie uvedených zákonných povinností OKTE rozšírilo svoje informačné systémy okrem iného o IS XMtrade®/ISOM. Dáta, ktoré majú výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia sústav a priamych vedení povinnosť poskytovať do systému, budú využívané okrem iného pre zúčtovanie odchýlok, zúčtovanie rozdielov a na účely centrálnej fakturácie. Nakoľko sa jedná o finančné toky, je potrebné, aby dáta boli poskytované prostredníctvom zabezpečeného prístupu a bola umožnená jednoznačná identifikácia subjektu, ktorý dáta poskytuje. OKTE zabezpečený prístup umožní až na základe tejto zmluvy.

Otázky so zacielením na výrobcov elektriny

Otázky so zacielením na výrobcov elektriny

Časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky sa v súlade so zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby rozumie dátum, kedy bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia povolené trvalé užívanie zariadenia výrobcu elektriny alebo kedy bola úspešne vykonaná funkčná skúška pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do sústavy (ďalej len "funkčná skúška") podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.
V prípade zariadenia na výrobu biometánu sa časom uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky rozumie dátum, kedy bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia povolené trvalé užívanie zariadenia na výrobu biometánu.

Celkovým inštalovaným výkonom sa v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby rozumie celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny, ktorým je štítkový údaj zariadenia uvedený výrobcom zariadenia na výrobu elektriny; pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia.

Podnikaním v energetike nie je v súlade so zákonom o energetike výroba elektriny v malom zdroji (zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW) výrobcom, ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa zákona o podpore OZE a KVET a ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti. Pri nových odberných miestach sa 12-mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny uvedenou v stavebnom povolení.

Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW vrátane, okrem výrobcu elektriny ktorý nepodniká v energetike podľa zákona o energetike, uzavrie s OKTE Zmluvu o poskytovaní údajov spolu so žiadosťou o prístup do IS OKTE. Údaje odovzdáva prostredníctvom Informačného systému operátora meraní (portál isom.okte.sk):

 • do 5. pracovného dňa januára nasledujúceho roka osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny súhrnne namerané alebo náhradným spôsobom určené údaje o výrobe elektriny za predchádzajúci rok v MWh a hodnoty dosiahnuteľného výkonu v MW v členení podľa primárneho zdroja energie.
 • do 30. novembra plánované údaje na nasledujúci rok v členení podľa primárneho zdroja energie v MWh s presnosťou na 6 desatinných miest

Závisí to od skutočnosti, či výrobca elektriny poberá podporu doplatkom podľa zákona o podpore OZE a KVET. Ak áno, podniká v zmysle zákona o energetike ako výrobca elektriny. Pre výrobcov elektriny sa ustanovuje povinnosť poskytovať informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa pravidiel trhu. Prevádzkový poriadok potom upravuje podrobnosti k poskytovaniu dát. Každý výrobca elektriny, ktorý podniká v energetike, sa u OKTE zaregistruje a bude odovzdávať údaje, k tomu OKTE požaduje uzatvorenie zmluvy.

Zákon o energetike pre výrobcov elektriny ustanovuje, že meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny je povinný vykonať výrobca elektriny priebehovým meraním elektriny s diaľkovým odpočtom údajov, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je viac ako 1 MW; v prípade zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, ak celkový inštalovaný výkon je viac ako 100 kW. V ostatných zariadeniach priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu údajov.
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny nie je povinný zabezpečiť výrobca elektriny, ktorý celé množstvo vyrobenej elektriny dodáva do sústavy, do ktorje je zariadenie pripojené, okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny. V tomto prípade je vyrobená elektrina meraná okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny určeným meradlom, ktorým je vybavené odovzdávacie miesto výrobcu elektriny; odovzdávacím miestom je miesto odovzdania elektriny pozostávajúce z jedného meracieho bodu. Výrobca elektriny však takúto skutočnosť alebo zmenu tejto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Vo všeobecnosti sa generátorom rozumie elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na premenu mechanickej energie na elektrickú energiu, pričom v prípade fotovoltiky je takto chápaný menič (elektroenergetické zariadenie meniace napätie z jednosmerného na striedavé alebo zo striedavého na jednosmerné), teda meranie na svorkách generátora = meranie na meniči. V prípade, ak má fotovoltická elektráreň viac meničov, ale iba jedno meranie, tak počet generátorov sa rovná jednej.

Výrobca elektriny  v rámci  evidencie údajov o zariadení na výrobu elektriny  eviduje všetky údaje o zariadení na výrobu elektriny bez ohľadu na rozsah nahlasovaných meraných údajov.

Vlastnou spotrebou elektriny pri výrobe elektriny sa rozumie spotreba elektriny na účely výroby elektriny, teda tzv. "technologická spotreba elektriny". Výrobca elektriny odovzdá OKTE údaj o vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny celkom a ďalej v členení na vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy, a vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy. Ostatnou vlastnou spotrebou elektriny výrobcu elektriny sa rozumie spotreba elektriny výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny a spotreby elektriny na prečerpávanie v prečerpávacích vodných elektrárňach.

Áno, jedná sa o ostatnú vlastnú spotrebu elektriny.

V zmysle platnej legislatívy posiela výrobca elektriny dáta iba OKTE.

Priamym vedením sa v súlade so zákonom o energetike rozumie elektrické vedenie, ktoré spája výrobcu elektriny s koncovým odberateľom elektriny alebo výrobcu elektriny s odberateľom elektriny, ktorý nie je pripojený do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy.
V prípade, že ste výrobcom elektriny, ktorý dodáva elektrinu priamym vedením, neznamená to nevyhnutne, že ste zároveň prevádzkovateľom priameho vedenia. Prevádzkovateľom priameho vedenia je v súlade s pravidlami trhu osoba, ktorá prevádzkuje priame vedenie. Touto osobou môže byť výrobca elektriny, odberateľ elektriny alebo tretia osoba, avšak v prípade, že ste výrobca elektriny, ktorý je pripojený na priame vedenie, ste povinný odovzdávať údaje o dodávke elektriny priamym vedením.

Áno, elektrina odobratá zo sústavy pri nábehu elektrárne sa považuje za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny. Vlastnou spotrebou elektriny pri výrobe elektriny sa v súlade s definíciou podľa vyhlášky 24/2013 Z. z. (Pravidlá trhu) rozumie spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny; technologickú časť zariadenia na výrobu elektriny tvoria technologické časti nevyhnutné na výrobu elektriny tvoriace jeden technologický celok, teda aj elektrina odobratá z sústavy. V prípade elektriny odobratej zo sústavy pri nábehu elektrárne sa jedná o vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy a výrobca má povinnosť poskytnúť údaj o takto odobratej elektrine OKTE.

V takomto prípade vždy záleží na účele využitia odobratej elektriny. Ak výrobca elektriny odoberá elektrinu za účelom výroby elektriny, teda tzv. "technologickej spotreby elektriny", ide o vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy. Ak nie, potom ide o ostatnú vlastnú spotrebu elektriny výrobcu elektriny ktorou sa v súlade s definíciou podľa vyhlášky 24/2013 Z. z. (Pravidlá trhu) rozumie spotreba elektriny výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny a spotreby elektriny na prečerpávanie v prečerpávacích vodných elektrárňach. Výrobca má povinnosť poskytnúť OKTE údaj o vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny (celkom a ďalej v členení na vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy, a vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy) a údaj o ostatnej vlastnej spotrebe elektriny.

Nie, nemáte. Zasielanie denných nameraných alebo iným spôsobom určených dát nie je povinné a výrobca elektriny má možnosť namiesto denných nameraných alebo iným spôsobom určených dát zasielať do 25. dňa v mesiaci plány na jednotlivé dni  nasledujúceho mesiaca. Bez ohľadu na to, či výrobca elektriny poskytuje denné skutočné údaje alebo denné plány, má povinnosť poskytovať aj súhrnné namerané alebo iným spôsobom určené údaje za predchádzajúci mesiac (do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca). Rozsah a štruktúru odovzdávaných údajov pre výrobcov elektriny upravuje § 12 Pravidiel trhu. Spôsob odovzdávania údajov je upravený v prevádzkovom poriadku OKTE.

Výrobca elektriny poskytuje údaje smerom k OKTE od momentu prifázovania (pripojenia) zariadenia na výrobu elektriny do sústavy, teda ešte pred tým, ako je zariadenie na výrobu elektriny uvedené do prevádzky "úradne" (v súlade so zákonom o energetike).

Pokiaľ ste výrobcom elektriny, potom v prípade akejkoľvek zmeny kmeňových údajov výrobca elektriny tieto aktualizuje najneskôr do 9:00 v pracovný deň predchádzajúci dňu, od ktorého je zmena účinná.
V prípade nameraných alebo iným spôsobom určených údajov (denné dáta) výrobca elektriny odovzdá OKTE súhrnné údaje denne do 10:00 hod. za predchádzajúci deň.
V prípade nameraných údajov (mesačné dáta) výrobca elektriny odovzdá OKTE súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac v členení podľa primárneho zdroja energie do 5. pracovného dňa mesiaca.
V prípade plánovaných údajov na nasledujúci mesiac odovzdá výrobca elektriny údaje OKTE do 25. dňa v mesiaci na každý deň nasledujúceho mesiaca.
V prípade plánovaných údajov na nasledujúci rok odovzdá výrobca elektriny údaje OKTE do 30. novembra na nasledujúci rok.
V prípade plánovaných údajov na nasledujúcich 5 rokov odovzdá výrobca elektriny údaje OKTE do 30. novembra na nasledujúcich 5 rokov.
Ak výrobca elektriny zistí, že poskytnuté dáta nie sú korektné, odovzdá OKTE korigované dáta.
Spôsob odovzdávania údajov je upravený v prevádzkovom poriadku OKTE.

Otázky so zacielením na prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Otázky so zacielením na prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Áno. Zákon o energetike pre prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy ustanovuje povinnosť poskytovať informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa pravidiel trhu. Pravidlá trhu potom upravujú rozsah poskytovaných dát, a to pre všetkých prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy bez výnimky a bez ohľadu na veľkosť sústavy, čo sa týka technického rozsahu (dĺžka vedení a počet zariadení), množstvo distribuovanej elektriny a počet pripojených odberných a odovzdávacích miest. Každý prevádzkovateľ sústavy sa v OKTE zaregistruje a bude odovzdávať údaje, na to OKTE požaduje uzatvorenie zmluvy.

Áno. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy, ktorý používa určené meradlá bez priebehového záznamu hodnôt, oznámi OKTE, a.s., používané triedy typových diagramov odberu a normalizované hodnoty typových diagramov odberu, a to do 30. septembra predchádzajúceho roka.

Informácie o prideľovaní EIC kódov sú súčasťou PP OKTE a zároveň je na webovom sídle OKTE, a.s., (www.okte.sk) zverejnená príručka pre EIC kódy. EIC kód typu Y sústavy a prefix pre prideľovanie EIC kódov typu Z prideľuje OKTE na základe žiadosti prevádzkovateľa sústavy, alebo na základe zaslanej prílohy č. 2 k Zmluve o poskytovaní údajov.

V prípade, ak je účastník trhu s elektrinou prevádzkovateľom sústavy, odovzdáva OKTE údaje o všetkých odberných a odovzdávacích miestach, ktoré sú pripojené do jeho sústavy v rozsahu podľa platného prevádzkového poriadku OKTE.

Vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy sa rozumie spotreba elektriny potrebná na prevádzkovanie stavebných častí zariadení sústavy a technologických zariadení sústavy súvisiacich s prevádzkovaním sústavy okrem strát elektriny v sústave. Ostatnou vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy sa rozumie spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy a strát elektriny v sústave.

Pokiaľ ste prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy, potom v prípade akejkoľvek zmeny kmeňových údajov prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy tieto aktualizuje najneskôr do 9:00 v pracovný deň predchádzajúci dňu, od ktorého je zmena účinná.
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy odovzdáva OKTE, a.s., namerané alebo náhradným spôsobom určené údaje:

 • denne do 9:00 hod. za predchádzajúci kalendárny deň v štvrťhodinovom rozlíšení v kW s presnosťou  na 6 desatinných miest v prípade údajov meraných určeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt a v prípade strát v sústave,
 • do 5. pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac v štvrťhodinovom rozlíšení v kW s presnosťou na 6 desatinných miest v prípade opráv údajov meraných určeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt vrátane nameraných dát z meraní typu B a v prípade strát v sústave,
 • do 5. pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac údaje v kWh za príslušné obdobie v prípade meraní typu A a meraní typu B v kWh s presnosťou na 6 desatinných miest, v prípade zmeny dodávateľa alebo zmeny bilančnej skupiny alebo pri zmene užívateľa odberného a odovzdávacieho miesta na OOM poskytuje prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy údaje do 5. pracovného dňa po termíne zmeny nahlásenom prevádzkovateľom sústavy,
 • do 5. pracovného dňa nasledujúceho po odpočte určeného meradla, za obdobie od predchádzajúceho odpočtu určeného meradla v prípade údajov meraných určeným meradlom bez priebehového záznamu hodnôt v kWh s presnosťou na 6 desatinných miest,  v prípade zmeny dodávateľa alebo zmeny bilančnej skupiny alebo pri zmene užívateľa odberného a odovzdávacieho miesta na OOM alebo pri zmene typu určeného meradla poskytuje prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy údaje do 5. pracovného dňa po termíne zmeny nahlásenom prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy.


Ak prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy zistí, že poskytnuté dáta nie sú korektné, odovzdá OKTE a.s., korigované dáta. Detaily poskytovania dát upravuje Prevádzkový poriadok OKTE.

Často kladené otázky technického charakteru

Často kladené otázky technického charakteru

Áno, pri využívaní automatizovaných rozhraní pre zadávanie údajov potrebujete certifikát bez ohľadu na to, či sa od vás vyžaduje pri prihlásení do ISOM, kde je táto povinnosť odstupňovaná na základe výkonu zdroja.

Pre využívanie automatizovaných rozhraní je postačujúci softvérový (komerčný) certifikát vydaný akceptovanou certifikačnou autoritou. 

Je potrebné zaslať vyplnenú, podpísanú a oskenovanú Žiadosť o založenie/zmenu účtu pre automatizované rozhranie do systému XMtrade®/ISOM na certificate@okte.sk. Následne vás budeme kontaktovať.

Áno je to možné.

Uvediete názov, ako si ho vy interne pomenujete (Výrobné číslo, typ, výrobca alebo vlastné označenie - napr. G1, G2...). Maximálny počet znakov je však 200.

V tomto prípade je potrebné uviesť počet meničov. V prípade, ak má fotovoltická elektráreň viac meničov, ale iba jedno meranie, tak počet generátorov sa rovná jednej.

Definuje sa ako sériové číslo certifikátu.

Stačí zaslať verejnú časť certifikátu vo formáte .zip (.rar) spolu so žiadosťou o založenie používateľského účtu na adresu certificate@okte.sk. Návod na export certifikátu pre prístup do systému XMtrade®/ISOM je zverejnený na www.okte.sk, v sekcii Zber a správa údajov v menu Dokumentácia.

Prístup do systému ISOM Vám bude založený po zaslaní vyplnenej a podpísanej zmluvy a Žiadosti o založenie/zmenu používateľského účtu do informačných systémov OKTE, a.s.. Postup pri vypĺňaní dokumentácie a podmienky prístupu do Informačného systému OKTE, a.s., je zverejnený na www.okte.sk, v sekcii Zber a správa údajov v menu Dokumentácia.

Áno, musíte mať prístup pre každého účastníka. Je potrebné zároveň zaslať poštou spoločne so žiadosťou o vytvorenie používateľského účtu aj splnomocnenie od každého účastníka, za ktorého budete nahlasovať údaje.

Na stránke OKTE, a.s., v sekcii Zber a správa údajov nájdete Video tutoriály s návodom ako používať systém XMtrade®/ISOM.

Nie, pri systémoch ISOM, ISZO, ISOT, IMS a OZE funguje single sign on. Stačí sa prihlásiť do jedného z nich a môžete sa prepínať medzi jednotlivými systémami.

Zoznam akceptovaných certifikačných autorít pre prístup do informačných systémov spoločnosti OKTE, a.s.

Na stránke www.okte.sk, v sekcii Zber a správa údajov v menu Dokumentácia nájdete manuál aj s danými súbormi (Príručky a pravidlá k informačnému systému XMtrade®/ISOM).