Organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou (KT)

Spoločnosť OKTE, a.s., zabezpečuje organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou na území Slovenskej republiky na základe zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o energetike), zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (Zákon o regulácii v sieťových odvetviach), vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (Pravidlá trhu) a Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (Prevádzkový poriadok). Uvedená obchodná činnosť spoločnosti je regulovaná a podlieha cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Organizovaný krátkodobý trh s elektrinou, či už vnútrodenný alebo denný, umožňuje jeho účastníkom (Účastník KT) na dennej báze uplatniť svoju ponuku alebo dopyt po elektrine, zvýšiť možnosti vyrovnania svojej obchodnej pozície pred uskutočnením dodávky/odberu a znížiť pravdepodobnosť vzniku odchýlky medzi plánovanou a skutočnou hodnotou dodávky/odberu elektriny.

Od 19. novembra 2014 spoločnosť OKTE, a.s. spolu s národnými regulačnými úradmi, prevádzkovateľmi prenosových sústav a operátormi národných trhov Českej republiky, Slovenskej republiky, Maďarska a Rumunska úspešne spustila do prevádzky  cezhraničné prepojenie českého, slovenského, maďarského a rumunského trhu s elektrinou formou implicitnej alokácie prenosových kapacít na spoločných cezhraničných profiloch.

OKTE, a. s. ďalej implementovala riešenie priebežného vnútrodenného obchodovania pre účastníkov trhu s elektrinou v slovenskej obchodnej oblasti. Samotné spustenie prevádzky platformy vnútrodenného trhu s elektrinou sa zrealizovalo dňa 1. apríla 2016.

S účinnosťou k 1. decembru 2019 bola spoločnosť OKTE, a.s. opätovne určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví za nominovaného organizátora trhu s elektrinou (NEMO) na vykonávanie činností jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov s elektrinou. OKTE, a.s. ako držiteľ povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike opakovaným získaním štatútu NEMO podľa nariadenia CACM na území Slovenskej republiky splnila náročné technické, legislatívne a administratívne kritériá a požiadavky v oblasti zabezpečenia organizovania krátkodobého trhu s elektrinou.

Dňa 17. júna 2021 spoločnosť OKTE, a.s. spolu s národnými regulačnými úradmi, prevádzkovateľmi prenosových sústav a operátormi národných trhov regiónov 4M MC a MRC úspešne spustila do prevádzky projekt Interim Coupling, a tým sa stala slovenská obchodná oblasť súčasťou jednotného denného trhu s elektrinou v Európe (SDAC).

V roli organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ako aj v roli NEMO sa spoločnosť aktívne podieľa na činnostiach spojených s vývojom, implementáciou a prevádzkou jednotného prepojenia cezhraničného denného a vnútrodeného trhu s elektrinou v rámci Európskej únie. OKTE, a.s. participuje v oblasti rozvoja denného trhu v projekt Core Flow-based Market Coupling.

S cieľom zavedenia cezhraničného priebežného vnútrodenného obchodovania s elektrinou začala spoločnosť OKTE, a.s v priebehu roka 2019 prístupové konanie do projektu jednotného prepojenia vnútrodenných trhov s elektrinou v Európe (SIDC). OKTE, a.s. je od roku 2020 súčasťou Lokálneho Implementačného Projektu (LIP 17), prostredníctvom ktorého bude realizovaná implementácia priebežného vnútrodenného obchodovania na hraniciach ponukových oblastí SK-CZ, SK-PL a SK-HU.