FAQ

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s., sa nachádza na stránke Legislatíva.

Cieľom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou v Európe je vytvoriť jeden veľkoobchodný celoeurópsky trh s elektrinou. Na tomto trhu budú môcť výrobcovia, spotrebitelia a obchodníci zo všetkých krajín ponúkať elektrinu na predaj a dopytovať elektrinu na nákup, pričom pôjde o krátkodobý trh, čiže obchody sa budú uzatvárať najskôr jeden deň pred dňom dodávky elektriny (denný trh) až po 60 minút pred dodávkou elektriny (vnútrodenný trh).

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zabezpečuje transparentný a spoľahlivý veľkoobchodný mechanizmus tvorby trhových cien na trhu s elektrinou. Na tento účel prevádzkuje obchodnú platformu na zadávanie objednávok na nákup a predaj elektriny a na párovanie týchto objednávok používa párovací algoritmus, ktorého výstupom je cena elektriny v každej obchodnej hodine a v každej krajine (obchodnej oblasti). 

V súčasnosti ide o Interim Coupling ako súčasť jednotného prepojenia denný trhov (Single dayahead copuling - SDAC).

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou aj finančne vysporadúva úspešne spárované objednávky. Organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou pre Slovensko je OKTE, a.s.

Dobre fungujúci a likvidný cezhraničný veľkoobchodný trh s elektrinou je základom pre správne fungovanie maloobchodných trhov, čo je v konečnom dôsledku výhoda pre konečného spotrebiteľa. Na zaistenie likvidity a konkurencieschopnosti celoeurópskeho cezhraničného veľkoobchodného trhu s elektrinou využívajú organizátori trhu v jednotlivých krajinách dostupnú prenosovú kapacitu na profiloch medzi jednotlivými krajinami prepojeného trhu.

Áno, musí. Účastník organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou musí mať uzatvorenú aj Zmluvu o zúčtovaní odchýlky. Je to preto, že úspešné objednávky z organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou sa automaticky stávajú dennými diagramami v systéme zúčtovateľa odchýlok.
Pozri aj odpoveď na otázku Kontroluje sa objednávka aj voči finančnému zabezpečeniu zúčtovateľa odchýlok?
Vzor Zmluvy o zúčtovaní odchýlky sa nachádza na stránke OKTE, a.s.: link

Účastník organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou musí mať pred obchodovaním uzatvorené:

 • Zmluvu o zúčtovaní odchýlky a
 • Zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.

Vzory oboch zmlúv sa nachádzajú na stránke OKTE, a.s.: link, resp. link

Na získanie prístupu do systému ISOT (informačného systému organizátora trhu) je potrebné vyplniť Žiadosť o založenie/zmenu používateľského účtu do systému XMtrade®/ISOT a túto žiadosť doručiť organizátorovi krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, spoločnosti OKTE, a.s., na adresu spoločnosti uvedenú na stránke: link

Žiadosť na získanie prístupu do systému ISOT sa nachádza na stránke OKTE, a.s.: link

Poplatky na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou sú:

 • ročná fixná platba za organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
 • tarifa za organizovanie a vyhodnocovane organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, za elektrinu nakúpenú a predanú na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.

Výška poplatkov je uvedená v Rozhodnutiach ÚRSO na príslušný rok. Rozhodnutia ÚRSO sú zverejnené na stránke: link. Výška poplatkov je uvedená bez DPH.

Áno, účastník KT je povinný zriadiť k jeho bankovému účtu vedeného v banke na území SR súhlas s inkasom na dobu minimálne do 3. ukončeného mesiaca po ukončení platnosti Zmluvy s neobmedzeným limitom výšky inkasa za účelom vysporiadania uzatvorených obchodov s elektrinou.
V prípade, že Účastník KT neodovzdá súhlas pre inkaso v prospech Organizátora krátkodobého trhu s elektrinu, Účastník KT nebude zaregistrovaný v systéme ISOT pre obchodovanie na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinu.

Opis priebehu organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou sa nachádza v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s., ktorý je zverejnený na stránke: link.
Uzávierka príjmu objednávok je každý deň o 12:00 hod.

Najmenšie množstvo elektriny, ktoré je možné zadať v objednávke je 0,1 MWh a najväčšie množstvo je 99 999 MWh. Množstvo elektriny v objednávke je možné zadať s presnosťou najviac na jednu desatinu MWh. V každej jednotlivej hodine a v každom bloku objednávky je teda možné zadať množstvo elektriny: 0,1; 0,2; 0,3 ... 99 998,9 alebo 99 999,0 MWh.
Množstvo elektriny, ktoré je možné zadať v objednávke je uvedené v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Najnižšia cena elektriny, ktorú je možné zadať v objednávke je -500, (mínus 500) EUR/MWh a najvyššia cena je 3 000, (plus 3 000, ) EUR/MWh. V objednávke je možné zadať aj cenu 0, (nula) EUR/MWh. Cenu v objednávke je možné zadať s presnosťou najviac na jeden cent (to znamená na jednu stotinu EUR). Možné ceny v objednávke teda sú: 500; 499,99; 499,98 ... 0,02; 0,01; 0,00; 0,01; 0,02; ... 2 999,99 a 3 000,00 EUR/MWh.
Ceny uvedené v objednávke sú bez DPH a bez spotrebnej dane z elektriny.
Rozsah cien elektriny, ktoré je možné zadať v objednávke je uvedený v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Výkonová deliteľnosť je príznak, ktorý sa nastavuje v objednávke na predaj, a to pre každú jednotlivú hodinu samostatne. Tento príznak určuje, či môže alebo nemôže byť množstvo v danej hodine pri párovaní objednávky výkonovo delené (či môže byť množstvo krátené, či môže byť odkúpená iba časť ponúkaného množstva). V tých hodinách, v ktorých má objednávka nastavenú výkonnú deliteľnosť na Áno, je možné prideliť objednávke pri párovaní objednávok aj menšie množstvo než objednávka na predaj ponúka (množstvo je možné výkonovo deliť). V hodinách, v ktorých je výkonová deliteľnosť nastavená na Nie, sa pridelí buď celé množstvo, alebo ak by sa malo množstvo krátiť, tak sa pridelí nulové množstvo.
Príznak výkonová deliteľnosť je možné nastavovať iba v jednotlivých hodinách prvého bloku objednávky na predaj. Bloky 2 až 25 v objednávke na predaj a všetky bloky objednávky na nákup (bloky 1 až 25) nemajú možnosť nastaviť tento príznak.
Možnosť nastaviť v objednávke pre jednotlivé hodiny príznak výkonová deliteľnosť je uvedená v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Bloky v objednávke umožňujú zadať v objednávke pre tú istú hodinu určité množstvo elektriny za jednu cenu a iné (ďalšie) množstvo elektriny za inú cenu. Takýchto ponúk elektriny za rôzne ceny (čiže takýchto blokov, stupňov) môže byť v objednávke najviac 25.
Pri zadávaní cien do blokov objednávky na nákup je potrebné zadávať ceny zostupne, od najvyššej po najnižšiu. Ak je napríklad v objednávke na nákup v 5. hodine v prvom bloku cena 100 EUR/MWh, potom v tejto hodine v druhom bloku môže byť cena najviac 99,99 EUR/MWh.
V objednávke na predaj musia ceny v jednotlivých blokoch rásť, od najnižšej po najvyššiu. Ak je napríklad v objednávke na predaj v 5. hodine v prvom bloku cena 20 EUR/MWh, potom v tejto hodine v druhom bloku musí byť cena najmenej 20,01 EUR/MWh.
Možnosť použiť v objednávke bloky je uvedená v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Objednávku je možné zadať vopred na ľubovoľný počet dní. Napríklad v piatok je možné zadať objednávky nielen na sobotu (čo je deň vopred), ale aj na nedeľu a pondelok.
Pozri aj odpoveď na otázku Kedy sa kontroluje na finančné zabezpečenie objednávka, ktorá je zadaná dva alebo viac dní vopred?
Možnosť zadávať objednávky na ľubovoľný počet dní vopred je uvedená v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Objednávka, ktorá je zadaná dva alebo viac dní vopred sa kontroluje na finančné zabezpečenie až v deň pred obchodným dňom, na ktorý bola objednávka zadaná.
Pozri aj odpoveď na otázku Kedy sa kontroluje objednávka na finančné zabezpečenie?
Vykonávanie kontroly na finančné zabezpečenie tých objednávok, ktoré boli zadané dva alebo viac dní vopred je stanovené v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

To závisí od toho, na koľko dní vopred je objednávka zadávaná.
Väčšina objednávok je zadávaná na nasledujúci obchodný deň, na zajtra. Objednávka zadávaná na zajtra sa na finančné zabezpečenie kontroluje ihneď pri svojom zadávaní.
Pozri aj odpoveď na otázku Kedy sa kontroluje na finančné zabezpečenie objednávka, ktorá je zadaná dva alebo viac dní vopred?
Kontrola objednávok na finančné zabezpečenie je stanovená v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Áno, kontroluje. Voči zúčtovateľovi odchýlok sa kontrolujú všetky objednávky, teda objednávky na nákup aj na predaj a pri tejto kontrole sa posudzuje iba množstvo elektriny zadanej v objednávke, a nie cena zadaná v objednávke. (Nezáleží na tom, či ceny uvedené v objednávke sú kladné, nulové alebo záporné.)
Kontrola objednávky na finančné zabezpečenie voči zúčtovateľovi odchýlok je stanovená v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Voči zúčtovateľovi odchýlok musí byť objednávka na predaj na finančné zabezpečenie pokrytá vždy (rovnako aj objednávka na nákup musí byť na finančné zabezpečenie voči zúčtovateľovi odchýlok pokrytá vždy).
Voči organizátorovi trhu musí byť objednávka na predaj na finančne zabezpečenie pokrytá iba vtedy, ak táto objednávka ponúka elektrinu za záporné ceny. Objednávka na predaj, ktorá ponúka vo všetkých hodinách (a vo všetkých blokoch) elektrinu iba za kladné ceny, nemusí byť pokrytá finančným zabezpečením voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. (Objednávka na predaj, ktorá ponúka elektrinu iba za kladné ceny, sa na finančné zabezpečenie voči organizátorovi trhu nekontroluje.)
Kontrolu objednávky na finančné zabezpečenie stanovuje Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

Na zadanie objednávky je potrebné finančné zabezpečenie voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a voči zúčtovateľovi odchýlok.
Voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou je na zadanie objednávky potrebné finančné zabezpečenie, ktoré sa rovná najväčšej možnej platbe vrátane DPH, ktorú by účastník trhu zaplatil organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou v prípade, že by sa táto objednávka zobchodovala celá. Z toho vyplýva, že pri objednávke na nákup je voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou potrebné finančné zabezpečenie na tie hodiny, v ktorých sa elektrina objednáva za kladné ceny a naopak, pri objednávke na predaj je voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou potrebné finančné zabezpečenie na tie hodiny, v ktorých sa elektrina ponúka za záporné ceny.
Voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou nie je teda potrebné finančné zabezpečenie pre takú objednávku na nákup, v ktorej je nakupujúci ochotný elektrinu nakúpiť iba za záporné ceny. Podobne, pri objednávke na predaj nie je voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou potrebné finančné zabezpečenie na takú objednávku, v ktorej je predávajúci ochotný elektrinu predať iba za kladné ceny.
Výška potrebného finančného zabezpečenia voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou sa vypočíta ako súčet súčinov množstva elektriny a ceny elektriny, pričom pri objednávke na nákup sa berú do výpočtu iba hodiny s kladnými cenami a pri objednávke na predaj sa do výpočtu berú iba hodiny so zápornými cenami. Takto vypočítaný súčet sa ešte navýši o DPH pre tých účastníkov trhu, ktorí sú platcami DPH.
Voči zúčtovateľovi odchýlok je na zadanie objednávky potrebné finančné zabezpečenie, ktoré u zúčtovateľa odchýlok pokryje denný diagram, ktorý by vznikol zo zadávanej objednávky v prípade, že by sa táto objednávka zobchodovala v celom svojom množstve. Na veľkosť finančného zabezpečenia zadávanej objednávky voči zúčtovateľovi odchýlok má vplyv iba zadané množstvo elektriny v objednávke. Ceny uvedené v objednávke sa tu neberú do úvahy. Účastník trhu musí teda mať pri zadávaní objednávky ako subjekt zúčtovania u zúčtovateľa odchýlok taký efektívny objem obchodov (v MWh), ktorý sa rovná súčtu objemov elektriny zadaných vo všetkých hodinách (a všetkých blokoch) objednávky.
Výpočet finančného objemu objednávky stanovuje Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

U organizátora organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou by si mal účastník trhu zabezpečiť také finančné zabezpečenie, ktoré pokryje jednak objednávky, ktoré sa tento účastník chystá na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trh s elektrinou zadávať, a ďalej pokryje jeho neuhradené záväzky voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou počas tých dní, v ktorých prebieha vysporiadanie obchodov z úspešne spárovaných objednávok. Inak povedané, neuhradené záväzky účastníka trhu voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou znižujú disponibilné finančné zabezpečenie tohto účastníka trhu. Platí to aj naopak, teda neuhradené pohľadávky účastníka trhu voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou zvyšujú disponibilné finančné zabezpečenie tohto účastníka trhu.
U zúčtovateľa odchýlok by si mal účastník trhu zabezpečiť také finančné zabezpečenie, ktoré pokryje množstvo elektriny, ktoré tento účastník trhu objednáva na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou a zároveň pokryje množstvo elektriny, ktoré tento účastník trhu zadáva, ako subjekt zúčtovania, priamo zúčtovateľovi odchýlok vo svojich denných diagramoch.
Určovanie výšky finančného zabezpečenia účastníka trhu a podrobnosti o vysporiadaní obchodov uskutočnených na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou stanovuje Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

Áno, ovplyvňujú. Neuhradené záväzky účastníka trhu voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou znižujú disponibilné finančné zabezpečenie tohto účastníka trhu a neuhradené pohľadávky účastníka trhu voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, naopak, disponibilné finančné zabezpečenie účastníka trhu zvyšujú.
Pozri aj odpoveď na otázku Aké veľké finančné zabezpečenie by si mal účastník trhu zabezpečiť u organizátora organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a u zúčtovateľa odchýlok?
Výpočet výšky disponibilného finančného zabezpečenia stanovuje Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

Aktuálna výška disponibilného finančného zabezpečenia účastníka trhu sa vypočítava podľa vzorca:

DFZ = DÚ + ∑BZ + ∑KÚ - NP + NZ - FOO, kde:

DFZ - je disponibilné finančné zabezpečenie daného účastníka trhu (EUR),
- je čiastka, ktorú účastník trhu zložil na depozitný účet ako finančné zabezpečenie objednávok voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou (EUR),
∑BZ - je suma bankových záruk (EUR) (banková záruka, ktorá je platná menej ako 30 dní a nenadväzuje na ňu ďalšia banková záruka, sa do výpočtu DFZ nezapočítava),
∑KÚ - je čiastka na účte s kontokorentným rámcom určená na finančné zabezpečenie objednávok voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou (EUR),
NP - sú neuhradené pohľadávky organizátora organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou voči účastníkovi trhu (EUR) (jedná sa o pohľadávky organizátora organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ktoré sú v čase výpočtu DFZ neuhradené),
NZ - sú neuhradené záväzky organizátora organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou voči účastníkovi trhu (EUR) (jedná sa o záväzky organizátora organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ktoré sú v čase výpočtu DFZ neuhradené),
FOO - finančný objem objednávok účastníka trhu zadaných na zajtrajší obchodný deň (EUR).

Vzorec na výpočet disponibilného finančného zabezpečenia je uvedený v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Výška disponibilného finančného zabezpečenia sa prepočítava vždy vtedy, keď nastane akákoľvek zmena v položkách, z ktorých sa disponibilné finančné zabezpečenie vypočítava:

 • pri zložení hotovosti na bežný účet organizátora organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou za účelom finančnej zábezpeky,
 • pri  odovzdaní dokladu o bankovej záruke účastníka trhu voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
 • pri zložení finančného zabezpečenie na bežný účet s kontokorentným rámcom,
 • pri zmene stavu neuhradených pohľadávok alebo záväzkov organizátora organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou voči účastníkovi trhu (každý pracovný deň o 7:00 po sprístupnení výpisu banky o uskutočnených platbách za nakúpenú a predanú elektrinu na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou),
 • pri kontrole objednávky na finančné zabezpečenie (pri objednávke zadávanej na zajtra hneď pri jej zadávaní a pri objednávkach, ktoré boli zadané dva alebo viac dní vopred, pri ich kontrole na finančné zabezpečenie, to je v deň pred obchodným dňom objednávky o 9:00).

Dôvody na prepočet výšky disponibilného finančného zabezpečenia vyplývajú zo vzorca na výpočet disponibilného finančného zabezpečenia účastníka trhu. Tento vzorec je uvedený v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Reklamácia pri zneplatnení objednávky nie je možná, pretože za dôvody, vďaka ktorým môže byť objednávka zneplatnená, si zodpovedá účastník trhu sám. (Ak účastník trhu zadá reklamáciu pri zneplatnení objednávky, tak sa preskúma, či nedošlo k chybe informačného systému, a ak sa preukáže, že objednávka bola zneplatnená právom, reklamácia nebude akceptovaná.)
Objednávka môže byť zneplatnená buď ihneď pri jej zadávaní, alebo ak bola objednávka zadaná na dva alebo viac dní vopred, tak môže byť zneplatnená dodatočne, pri jej kontrole na finančné zabezpečenie v deň pred obchodným dňom objednávky.
Pri zadávaní objednávky môže byť objednávka zneplatnená buď z dôvodu nedovolených hodnôt množstva a ceny elektriny v objednávke, alebo z dôvodu nedostatočného finančného zabezpečenia. Účastník trhu si zodpovedá za množstvo a cenu elektriny zadávanej do objednávky a rovnako aj za výšku svojho finančného zabezpečenia, ktoré má zložené u zúčtovateľa odchýlok a u organizátora organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou.
Pri objednávke, ktorá bola zadaná na dva alebo viac dní vopred, môže dôjsť k zneplatneniu v deň pred obchodným dňom objednávky, pri kontrole na finančné zabezpečenie. Opäť, ak dôjde k zneplatneniu objednávky, ide o zneplatnenie z dôvodu nedostatočného finančného zabezpečenia, za výšku ktorého je zodpovedný účastník trhu sám.
Reklamovať je možné výsledky organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou v zmysle zúčtovania, fakturácie a vysporiadania.
Reklamovať nie je možné cenu, ktorá vyšla párovaním objednávok v jednotlivých hodinách ani množstvo elektriny, ktoré bolo pri párovaní objednávok jednotlivým objednávkam pridelené.
Podrobnosti o reklamáciách stanovuje Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

Nie, neplatí. Platnosť bankovej záruky ako finančného zabezpečenia končí 30 dní pred koncom platnosti tejto bankovej záruky. Ak však na jednu bankovú záruku plynule nadväzuje ďalšia banková záruka, platí prvá banková záruka do posledného dňa svojej platnosti.
Dĺžka platnosti bankovej záruky je stanovená v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Druhá aukcia je znovuotvorenie príjmu objednávok a opakované párovanie objednávok a vyhlasuje sa vtedy, ak pri prvom párovaní objednávok (pri prvej aukcii) vznikla aspoň v jednej hodine zúčtovacia cena mimo rozsahu -150 až +1500 (mínus 150 až plus 1500) EUR/MWh. Druhá aukcia sa vyhlasuje iba na tie hodiny, v ktorých vznikla cena mimo uvedeného rozsahu. Výsledky párovania druhej aukcie sú vždy už konečné, aj ak by po nej neboli ceny v uvedenom rozsahu (ďalšia aukcia sa už nevyhlasuje).
Podrobnosti o druhej aukcii stanovuje Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

Zúčtovacia cena sa určuje porovnávaním objednávok na nákup a na predaj, pričom sa hľadá priesečník kriviek nákupu a predaja. Krivky nákupu a predaja sa zostavujú z množstiev a cien elektriny v objednávkach zo všetkých krajín, v ktorých sa organizovaný krátkodobý cezhraničný trhu s elektrinou organizuje. Postup na zostavenie kriviek nákupu a predaja a na určovanie priesečníka sa nazýva párovací algoritmus. Vstupom do tohto párovacieho algoritmu sú objednávky a veľkosti cezhraničných profilov určené pre organizovaný krátkodobý cezhraničný trhu s elektrinou a jeho výstupom sú zúčtovacie ceny v jednotlivých hodinách a v jednotlivých krajinách a množstvá elektriny pridelené jednotlivým objednávkam. Ak pri párovaní objednávok nedôjde k preťaženiu profilu medzi jednotlivými krajinami prepojených trhov s elektrinou, tak sú zúčtovacie ceny v jednotlivých hodinách rovnaké vo všetkých krajinách prepojených trhov s elektrinou. Ak k preťaženiu profilu dôjde, tak zúčtovacia cena v danej hodine môže byť v jednotlivých krajinách rôzna.
Pozri aj odpoveď na otázku Čo je to preťaženie profilu?
Podrobnosti o určovaní zúčtovacej (marginálnej) ceny (podrobnosti o párovacom algoritme) sú uvedené v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Preťaženie profilu je situácia, pri ktorej sa požaduje preniesť cez cezhraničné vedenie viac elektriny než je toto vedenie schopné preniesť. Pri párovaní objednávok na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou nastáva preťaženie profilu vtedy, keď sa pri párovaní objednávok zo všetkých krajín prepojeného trhu zistí, že účastníci trhu požadujú preniesť cez cezhraničný profil viac elektriny než je veľkosť tohto profilu určená pre organizovaný krátkodobý cezhraničný trhu s elektrinou. V takomto prípade sa pri párovaní objednávok využije celá dostupná veľkosť profilu a i napriek tomu zostane časť objednávok nespárovaná. Vtedy môže dôjsť k vytvoreniu rôznych zúčtovacích cien v jednotlivých krajinách, medzi ktorými nastalo preťaženie profilu.
Podrobnosti o párovaní objednávok sú uvedené v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Nie, nemusí byť vždy rovnaká. Ak pri párovaní objednávok nastane preťaženie profilu, tak môže vzniknúť v jednotlivých krajinách rôzna zúčtovacia cena.
Pre podrobnosti o preťažení profilu pozri odpoveď na otázku Čo je to preťaženie profilu?
Podrobnosti o párovacom algoritme, ktorým sa vypočítava zúčtovacia (marginálna) cena v jednotlivých hodinách a v jednotlivých krajinách, sú uvedené v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Cena za platbu za elektrinu nakúpenú alebo predanú na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou sa najprv pre jednotlivých účastníkov trhu zaokrúhli smerom nadol (na celé centy) a porovná sa, či sa súčet platieb za nákup všetkých účastníkov trhu rovná súčtu platieb za predaj všetkých účastníkov trhu. V prípade nerovnosti týchto súčtov sa podľa určitých pravidiel vyberajú účastníci trhu, ktorým sa platba zvýši o jeden cent tak, aby sa dosiahla rovnosť týchto súčtov, teda, aby organizátor krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou zostal centovo vybilancovaný.
Cena, ktorú má účastník trhu zaplatiť alebo prijať za elektrinu nakúpenú alebo predanú na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou, sa teda môže líšiť voči cene, ktorá by vznikla aritmetickým zaokrúhlením, avšak najviac o jeden cent.
Podrobnosti o tomto zaokrúhľovaní platieb sú uvedené v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Platba za elektrinu nakúpenú na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou (za elektrinu nakúpenú za kladné ceny) prebieha prvý pracovný deň po obchodnom dni objednávky. Táto platba sa vykonáva inkasným príkazom organizátora organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou.
Platba za predanú elektrinu (predanú za kladné ceny) prebieha piaty pracovný deň po obchodnom dni objednávky. Táto platba sa uskutočňuje platobným príkazom organizátora organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou.
Podrobnosti o vysporiadaní obchodov uskutočnených na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou stanovuje Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

Pri zmene času na letný čas (v marci) sa zadáva množstvo a cena elektriny na 23 obchodných hodín:
- obchodná hodina 1 zodpovedá intervalu 0:00 - 1:00 hod.,
- obchodná hodina 2 zodpovedá intervalu 1:00 - 2:00 hod.,
(interval 2:00 - 3:00 neexistuje, nezadáva sa),
- obchodná hodina 3 zodpovedá intervalu 3:00 - 4:00 hod.,
- obchodný hodina 4 zodpovedá intervalu 4:00 - 5:00 hod.
atď.,
- obchodná hodina 23 zodpovedá intervalu 23:00 - 24:00 hod.
Pri zmene času na zimný čas (v októbri) sa zadáva množstvo a cena elektriny na 25 obchodných hodín:
- obchodná hodina 1 zodpovedá intervalu 0:00 - 1:00 hod.,
- obchodná hodina 2 zodpovedá intervalu 1:00 - 2:00 hod.,
- obchodná hodina 3 zodpovedá intervalu 2:00 - 3:00 hod.,
- obchodná hodina 4 zodpovedá intervalu 2:00 - 3:00 hod.,
(interval 2:00 - 3:00 je zopakovaný, zadáva sa dvakrát, pričom obchodné hodiny 3 a 4 sú samostatné, úplne nezávislé hodiny, každá z nich môže obsahovať iné množstvo a cenu elektriny),
- obchodná hodina 5 zodpovedá intervalu 3:00 - 4:00 hod.
atď.,
- obchodná hodina 25 zodpovedá intervalu 23:00 - 24:00 hod.

Disponibilné finančné zabezpečenie je možné vytvoriť:

 • zložením hotovosti na účet organizátora organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
 • odovzdaním bankovej záruky organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou.

Disponibilné finančné zabezpečenie na finančné pokrytie objednávok nie je možné nahradiť nijakým iným zabezpečovacím nástrojom okrem vyššie uvedených. Tu je však potrebné uviesť, že disponibilné finančné zabezpečenie účastníka trhu na finančné krytie objednávok voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou zvyšujú neuhradené pohľadávky tohto účastníka trhu voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou.
Pozri aj odpoveď na otázku Aké veľké finančné zabezpečenie by si mal účastník trhu zabezpečiť u organizátora organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a u zúčtovateľa odchýlok?
Podrobnosti o možných formách vytvorenia disponibilného finančného zabezpečenia sú uvedené v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s..

Výška DFZ nemusí byť rovnaká pre celé obdobie uzatvorenia Zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou, pretože účastník trhu si môže výšku svojho DFZ počas plynutia tejto zmluvy upravovať podľa toho, akú obchodnú pozíciu plánuje na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou zastávať. Účastník trhu môže napríklad navýšiť DFZ predložením novej bankovej záruky.
Možnosti, ktoré vedú k zmene výšky DFZ účastníka trhu, sú uvedené v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Ak má účastník trhu zložené u organizátora trhu DFZ a nevyužíva ho (alebo ho nevyužíva v plnej výške), nedostane DFZ späť automaticky. Ak sa účastník trhu rozhodne znížiť svoje DFZ voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, požiada organizátora organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, aby mu časť finančného zabezpečenia z depozitného účtu vrátil.
Podrobnosti o možnosti zníženia disponibilného finančného zabezpečenia stanovuje Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

Jedná sa o dve samostatné finančné zabezpečenia.
Finančná zábezpeka subjektu zúčtovania voči zúčtovateľovi odchýlok slúži na finančné krytie denných diagramov, ktoré subjekt zúčtovania zadáva zúčtovateľovi odchýlok (do systému XMtrade®/ISZO) a ďalej na finančné krytie denných diagramov, ktoré automaticky vzniknú z úspešne spárovaných objednávok (zadaných do systému XMtrade®/ISOT).
Disponibilné finančné zabezpečenie účastníka trhu voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou slúži na finančné krytie objednávok zadaných na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou (do systému XMtrade®/ISOT).
Pozri aj odpoveď na otázku Aké veľké finančné zabezpečenie je potrebné na zadanie objednávky?
Kontrolu objednávky na finančné zabezpečenie voči organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a voči zúčtovateľovi odchýlok stanovuje Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

OKTE, a.s., má právo použiť finančné zabezpečenie účastníka trhu vtedy, ak si tento účastník trhu neplní voči OKTE, a.s., záväzky, ktoré mu vyplývajú z objednávok zobchodovaných na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.  Ak si účastník trhu tieto svoje záväzky neplní, tak OKTE, a.s., použije disponibilné finančné zabezpečenie tohto účastníka trhu.
O použití finančnej zábezpeky účastníka trhu bude tento účastník informovaný e-mailom a doporučeným listom, a to v priebehu prvého pracovného dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bolo finančné zabezpečenie účastníka trhu použité.
Právo použiť finančné zabezpečenie účastníka trhu stanovuje Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

Áno, má. Napr. z dôvodu nedostatočného dlhodobého ratingu banky, ktorá bankovú záruku pre organizátora organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou vydala. Dlhodobý rating banky, ktorá vydala bankovú záruku pre organizátora organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, musí byť minimálne na úrovni BBB+ (S&P) resp. Baa1 (Moody's). Ďalším dôvodom neakceptovania bankovej záruky môže byť nedostatočná dĺžka platnosti predloženej bankovej záruky. Banková záruka musí byť pri svojom predložení organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou platná minimálne 40 dní.
Podrobnosti o skladaní finančnej zábezpeky organizátorovi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou sú uvedené v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Áno. Na predaj a aj na nákup je možné zadať ľubovoľný počet objednávok.