Obnoviteľné zdroje

Spoločnosť OKTE, a.s. vykonáva organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na základe zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o energetike), zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o podpore OZE a VÚKV), zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (Zákon o regulácii v sieťových odvetviach), vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (Pravidlá trhu) a Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (Prevádzkový poriadok). Uvedená obchodná činnosť spoločnosti je regulovaná a podlieha cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

 

Sekcia "FAQ" ponúka v súvislosti s uvedenou zmenou dotknutým výrobcom elektriny zhrnuté základné informácie ohľadom uplatnenia si podpory výkupom elektriny, doplatkom a príplatkom pre rok 2020.

Sú tam taktiež obsiahnuté informácie o formách podpory, ktoré vykonáva spoločnosť OKTE od roku 2020, tzn. Informácie o podpore formou doplatku, príplatku a o administrácii podpory výkupom elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku.

Táto sekcia neobsahuje informácie o ostatných formách podpory, ktoré spoločnosť OKTE nebude vykonávať (pripojenie, prístup do sústavy, prenos, distribúcia).