Národný energetický mix

Národný energetický mix predstavuje prehľad podielov jednotlivých zdrojov energie na celkovej vyrobenej elektrine a je zverejnený na základ povinnosti OKTE, a.s. podľa zákona 251/2012 Z.z. § 37 odst. 6 písm. o). Národný energetický mix slúži dodávateľovi pre stanovenie jeho energetického mixu (podielu jednotlivých zdrojov elektriny na dodávke) na tú časť elektriny, ktorá nie je podložená uplatnenými zárukami pôvodu v súlade s príslušnými predpismi.

Dodávateľ môže navýšiť podiel jedného druhu zdroja pre daného koncového odberateľa len v prípade, že sa preukáže uplatnenými zárukami pôvodu v prospech daného odberateľa.

Národný energetický mix bol stanovený na základe metodiky Asociácie vydavateľských orgánov (Association of Issuing Bodies, „AIB“), ktorá je dostupná na webovej stránke AIB. Táto metodika je využívaná všetkými účastníckymi štátmi. Slovenskú verziu metodiky nájdete tu.

Nižšie uvedený národný energetický mix je finálnym výsledkom z dát dostupných do 21. apríla.

 

 

Zvyškový energetický mix (Residual Mix 2020)  
Obnoviteľné zdroje - celkom 6,03%
Biomasa 2,05%
Slnečné 3,02%
Veterné 0,50%
Vodné 0,46%
Geotermálne 0,00%
Ostatné obnoviteľné 0,00%
Fosílne zdroje - celkom 32,06%
Čierne uhlie 4,87%
Hnedé uhlie 4,25%
Plyn 18,89%
Olej 1,61%
Ostatné fosílne 2,44%
Jadrové zdroje - celkom 61,92%

 

Celkový energetický mix dodávateľov (Total supplier Mix 2020)  
Biomasa 6,24%
Slnečné 3,47%
Veterné 4,47%
Vodné 9,22%
Geotermálne 0,00%
Ostatné obnoviteľné 0,00%
Čierne uhlie 3,97%
Hnedé uhlie 3,46%
Plyn 15,39%
Olej 1,31%
Ostatné fosílne 1,99%
Jadrové zdroje celkom 50,47%

 

Energetický mix výroby (Production Mix 2020)  
Biomasa 2,79%
Slnečné 2,53%
Veterné 0,00%
Vodné 16,93%
Geotermálne 0,00%
Ostatné obnoviteľné 0,00%
Čierne uhlie 1,91%
Hnedé uhlie 3,87%
Plyn 13,53%
Olej 1,40%
Ostatné fosílne 1,86%
Jadrové zdroje celkom 55,17%

 

Súčasťou energetického mixu sú aj údaje o škodlivých látkach (CO2 a rádioaktívny odpad),                                                                                                         ktoré vznikajú pri výrobe elektriny z uvedeného energetického mixu.

2020 Zvyškový mix dodávateľov Energetický mix dodávateľov Energetický mix zdrojov
CO2 (gCO2/kWh) 218,23 177,87 155,48
Rádioaktívny odpad (mg/kWh) 11,51 1,77 1,93